Cuoi – Giữa trăm người, vẫn chỉ thấy một người.
Giữa ngàn người, vẫn chỉ nhớ một người.
Giữa tỉ người vẫn chỉ chọn một người.
Giữa thế gian mênh mông, vẫn chỉ muốn đi mãi cùng một người.
Đó gọi là yêu

Yêu là cưới

Yêu là cưới

Yêu là cưới

Yêu là cưới

Yêu là cưới

Yêu là cưới

Bình Luận:

About The Author