Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

Cuoi - Khi 2 ta về một nhà - Khép đôi mi chung một giường - Đôi khi mơ cùng một giấc - Thức giấc chung một...