Cuoi – Việc trang trí cho hôn lễ ngoài trời được hoàn thành trong vòng 24 tiếng với sự góp sức của hơn 50 con người.

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Lễ cưới ngoài trời 'chơi trội' với 1.000 cành hoa lan hồ điệp

Bình Luận: